Ticari Davalarda Arabuluculuk Zorunluluğu

Ticaret Mahkemeleri Kapsamında Ticari Davalarda (Abonelik Sözleşmelerinde) Arabuluculuk

19 Aralık 2018 Tarihinde ve 30630 Sayılı Resmi Gazete’de 7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun yayımlanmıştır. İlgili Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na yeni bir hüküm eklenmiş olup, yürürlükten itibaren ticari davalarda zorunlu arabuluculuk şartı getirildi.

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Düzenlemesi

İlgili Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na “Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” ifadesini içeren 5/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile  daha önce de İş mahkemeleri Kanunuyla iş hukukundan doğan uyuşmazlıklar için getirilmiş ve bu uyuşmazlıklarda yaklaşık bir yıldır uygulanan bir kurum olan zorunlu arabuluculuk ticari davalarda da zorunlu hale getirildi.

Peki Hangi Davalar Arabuluculuk Zorunluluğu Kapsamındadır?

Bir davanın zorunlu arabuluculuk kapsamına girmesi için aşağıda belirtilen şartların mevcut olması gerekmektedir;

Ticaret kanununda sayılmış olan ticari davalardan birinin mevcut olması, bu davanın konusunun alacak veya tazminat olmasıdır.

6325 Sayılı Kanunun 18. Maddesine göre, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacaktır ve arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacaktır.

 

Dava Açma Şartı Olarak Arabuluculuk

Davacı, zorunlu arabuluculuk kapsamına giren bir davayı açabilmesi için, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Arabuluculuk tutanağının dava dilekçesine eklenmemiş olması halinde, bu tutanağın dosyaya sunulması için mahkemece bir haftalık kesin süre verilecek, bu sürede de ilgili belgenin sunulmaması durumunda Arabulucuya başvurma zorunluluğu olan davanın arabuluculuk dava, dava şartı yokluğu gerekçesiyle usulden reddedilecektir.

Arabuluculuğa başvurulmadan davanın açılması üzerine ise, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, usulden reddine karar verilecektir.

Arabuluculuk Süresi Nedir?

Arabulucunun görevlendirilme tarihinden itibaren altı hafta içinde başvuruyu sonuçlandırması gerekmektedir. Zorunluluk hallerinde, arabulucu bu süreyi iki hafta daha uzatabilecektir. Yani toplamda en çok 8 haftadır.

Yürürlük Tarihi

İlgili Kanunun, arabuluculuk zorunluluğu getiren maddesinin yürürlük tarihi 01.01.2019 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 01.01.2019 tarihinden sonra açılacak davalar için arabuluculuk zorunlu olacaktır.

İlgili Resmi Gazete Sirküleri için Tıklayınız.

Yorum yapın