İç Kontrol Sisteminin Amacı – Faydaları

İç Kontrol Sisteminin Amacı – Faydaları

İç Kontrolün Amaçları

 5018 Sayılı Kanun’un 56. maddesinde iç kontrolün amaçları;

 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak,
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini sağlamak,
 • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktı

İç kontrol sadece yasal düzenlemeler ve yöntemlerden oluşmaz, kurumun her düzeydeki personeli ile etkileşim içinde oluşturulur.

İç Kontrol Kurulduğunda,
 • İç kontrol belirlenen hedeflere ulaşılmasında bir araçtır ve kesin bir güvence değil makul bir güvence sağlar.
 • İç kontrol tek bir olay veya durum değil kurum faaliyetleri içine nüfuz etmiş hareketler zinciridir.
 • İç kontrol sistemi, yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak yönetim işleviyle iç içe geçmiş
 • İç kontrol kurumun altyapısına yerleştirildiği ve kurumun bir parçası olduğu zaman en etkili durumdadı
İç Kontrol Kurulmamışsa,
 • Varlıkların kaybı,
 • Suiistimallerde kolaylık,
 • Müşteri/gelir kaybı,
 • Yönetim kararlarında hatalar,
 • Hedeflere ulaşmada zorluk, kaçınılmazdı

Hedeflere ulaşmada zorluk, kaçınılmazdır.