7194 Sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki Değişiklikler

Değerli İş Ortaklarımız,
7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7194 sayılı Kanun”) ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu (“6802 Sayılı Kanun”) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) kapsamında yapılan temel düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

6802 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklik

Kambiyo muamelelerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı % 0,1’den % 0,2’ye çıkarıldı. Başkan’ın anılan oranı 10 katına kadar çıkarma yetkisi bulunur. Anılan düzenlemenin yürürlük tarihi 7 Aralık 2019’dur.

VUK’ta Yapılan Değişiklikler

  • Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması

VUK’un 376. maddesinde yapılan değişiklik ile ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme yapılması şartıyla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları gibi vergi ziyaı cezalarının da %50 indirim yapılır. Anılan düzenlemenin yürürlük tarihi 7 Aralık 2019’dur.

  • Uzlaşmada Ceza İndirimi

VUK’un 376. maddesinde yapılan değişiklik ile uzlaşma sonucunda uzlaşılan vergi ve cezanın, vadesi geçmediyse vadesine kadar, vadesi geçmişse 1 ay içerisinde ödenmesi şartıyla, uzlaşılan vergi ziyaı cezasında ek olarak %25’lik bir indirim daha yapılır.

  • “İzaha Davet” Uygulamasında Süre

VUK hükümleri uyarınca, izaha davet edilenler için öngörülen süre 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

  • Kanun Yolundan Vazgeçme

VUK’a “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı yeni bir düzenleme eklenmiştir. Anılan düzenleme uyarınca vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, mükellef tarafından dava konusu vergiler ile vergi cezalarının tümü için istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilmesi halinde, vergi aslı ve cezalarından çeşitli indirimler yapılarak aşağıdaki tutarların ödenmesi suretiyle ihtilaflar sonlandırılır.

a. Kaldırılan vergi tutarının % 60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının % 75’inin ödenmesiyle.

b. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya VUK’un maddesinde (kaçakçılık) yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının % 25’i ve tasdik edilen tutarının % 75’inin ödenmesiyle.

Bu hükümden yararlanabilmek için mükelleflerin vazgeçme dilekçelerini, istinaf ve temyiz yoluna başvuru süresi içinde ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar madde kapsamına girmez.

İlgili 7194 sayılı Kanun’un vergi affı niteliğinde olduğu söylenebilir.

Söz konusu Kanun ile ilgili sorularınız hakkında bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla,