Teklif Fiyatı Nasıl Hesaplanır? Teklif Fiyatı Hesaplama

Teklif Fiyatı Nasıl Hesaplanır? Teklif Fiyatı Hesaplama

Teklif toplama ve  ihale sürecinin son aşamasında yöneticilerin karar verecekleri konu ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitidir. Bu karar alınırken en düşük fiyat esasına göre veya fiyat yanında fiyat dışı unsurlar da dikkate alınmak suretiyle verilecektir. Teklif fiyatı hesaplamak için vade, kalite, maliyet ve termin dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Serbest rekabet sürecinde isteklilerin verdiği tekliflerin çoğu zaman en düşük fiyatlıya verilmesi beklenmekte ve bu durumda da yöneticiler fiyat odaklı bir şekilde değerlendirmeyi sonuçlandırmaktadır.

Peki, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olacak isteklinin fiyatı yaklaşık maliyetin üzerindeyse nasıl bir yöntem izlemelidir?

Bu soruların basit bir yanıtı yoktur. Daha açık bir ifadeyle yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin mutlaka reddedileceğine yönelik bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Öte yandan herhangi bir ek değerlendirme yapmadan doğrudan yaklaşık maliyet üzerindeki istekliye de ihale bırakmamak gerekmektedir.

İhale sisteminde teklif verilmişsse;

Yukarıdaki sorunun yanıtı Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Tebliğ’in 16.3.1’nci maddesinde;

“Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.”

açıklaması bulunmaktadır.

Bu açıklama çerçevesinde idarelerin teklif değerlendirme aşamasında tekrar yaklaşık maliyet kontrolü yaparak hesaplamada bir eksiklik veya hata olup olmadığını kontrol etmeleri, tekliflerin piyasa şartlarına uygun olup olmadığını değerlendirmeleri ve son olarak da ödenek durumunu da dikkate almaları koşuluyla yaklaşık maliyet üzerindeki teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlemeleri mümkündür.

Ancak bu işlemler sonucunda, yaklaşık maliyette bir eksiklik olmaması, tekliflerin piyasa rayicini yansıtmaması ve ödenek olmaması hallerinde ihalenin iptali doğru seçenektir.

Devlet veya özel sektör ayırmaksızın teklif verilirken, teklif bedelini belirleyen parametreler içinde kesinlikle şu bilgiler kullanılmalıdır;

  • Üretim ve işçilik maliyetleriyle süresi,
  • Satın alma maliyeti ve mal kabul süresi,
  • Genel giderlerin birim başına yükleme oranı,
  • Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken nakit girişinin başa baş noktası,
  • Teklif maliyetine eklenecek kar marjının tavan oranı kesinlikle bilinmelidir.

Diğer yazıları okumak için tıklayınız.

Yorum yapın