Gümrük Denetimi

Gümrük Denetimi
Şirketinizde Gümrük Denetimi yani Sonradan Kontrol Nedir?

Sonradan kontrol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca önceden sınıflandırılmış bazı riskli durumları incelemek üzere yada her yıl yapılan sonradan kontrol planı çerçevesinde yapılan denetimlerdir.

Dış ticaret operasyonlarında beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil olmak üzere eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait işyerlerinin yerinde denetimidir.

Eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlerine ilişkin ticari belge ve verilerin,  stokların takip edildiği yazılımlar ile bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının; standartları belirli olan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında incelenmesidir. Bu denetim alışılagelmiş bir muhasebe denetimi değildir. Operasyonun tüm süreçlerini başından sonuna kadar ele alıp her adımı ilgili belgesiyle teyit eden süreçtir. Denetimler bakanlıkça görevlendirilmiş başmüfettişler ve müfettiş yardımcıları tarafından yapılır.

Kimler Sonradan Kontrole Tabi Tutulur?

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip şirketler,
 • Geçmişte yapılan işlemlerinde usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle, idarece yapılan risk analizlerinde yüksek risk puanı alan işletmeler,
 • İthalat – ihracat yapan şirketler arasından rasgele olarak seçilenlere denetime tabi tutulur.

Sonradan Kontrol Denetiminin Sonuçları

 • Gümrükte vergi kaybına göre 3 kat para cezası, vergi eksikliğinin tamamı ve gecikme faizlerinin ödenmesi,
 • Gümrük muayene hattında yeşil, sarı , kırmızı hat revizyonu,
 • Risk puanına göre gümrükte daha sıkı denetim,
 • Gümrük müşavirlerinin ve OKSB(Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) sahibi firmaların söz konusu belgeyi kaybetme riskleri,
 • Gümrük müşavirlerinin ve OKSB olmayan ancak şartları yeni saylayan firmaların, sonradan kontrol nedeniyle başvuru yapamamaları,
 • İthalat ve ihracat işlemlerinde firmalara tanınan ve tanınacak (Yetkilendirilmiş Yükümlü) kolaylaştırmalardan tüzel kişi ve gerçek kişi olarak muaf tutulmak,
 • Ayrıca gümrük vergileri dışında doğan diğer gelir vergileri konusunda Maliye Bakanlığı’na yapılan bildirimler sonucunda hatalı KDV oranları veya hatalı ÖTV yansıtma süreçleri, yersiz yere KDV iadesi tespiti gibi konularda ek denetimlere tabi olmak söz konusu olabilir.

Tarafımızca Verilen Hizmetler

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından firma merkezinde  yapılan bir denetim şeklidir.” Dış ticaretle uğraşan her firma bu denetimlere tabi olup, denetime hazırlanmayan firmalar büyük vergi yükleri ve cezalarla karşılaşabilmektedir.

 • Önleyici ve düzenleyici özel denetimler ile gümrük ve maliye süreçlerinde şirketinizi her an denetime hazır duruma getirip riskleri en aza indiriyoruz.
 • Dış ticaret departmanınızı, muhasebe departmanınızı eğitimlerle bilinçlendirip, kullandığınız ERP yazılımında süreç takibinin gerçekleşmesi konusunda uygulamalı eğitimler veriyoruz.
 • Ceza tebligatı ulaşmış ise sonrasında, uzlaşma, itiraz, dava, bilirkişi süreçleri ve ödeme süreçlerinin takibini hukuk departmanımızla birlikte yerine getiriyoruz.

Saygılarımızla.

Sefa Yayla – Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri- Danışman – Emekli Gümrük Baş Müfettişi – 

Gümrük Denetimi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.