Konkordato Nedir?

Konkordato nedir ve ne anlama gelmektedir?

İşte, iflas anlaşması olarak da bilinen bu sistem hakkında detaylı bilgiler

Bu günlerde şirketlerin konkordato veya diğer bir anlamıyla iflas anlaşması yapması, son dönemde çok duyulmaya başladı. Vadeli satış ve peşin satın alma sorunu yaşan, kredibilite ile faaliyetlerini devam ettiren, ürettiği nakdi hissedarlar tarafından tüketilen şirketler kriz dönemlerinde büyük problemlerle karşılaşmaktadır.

Bu ve buna benzer durumdaki şirketlerin batıklık durumunu seçmesi ve borçlarını ödeyebilmeleri için alacaklılarla yaptığı anlaşmayı ifade eden hukuki anlaşmaya konkordato denir.

Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan yasal bir sistemdir.

Konkordato statüsü veya müessesesi, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir modeldir. Bu yöntem ile alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutularak hukuksal yaptırım çerçevesinde belirlenmektedir.

Kanunda 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 285-309. Maddelerinde Konkordato müessesesi düzenlenmiştir.

Ödemeler dengesi ve finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi dahilinde konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi dört bölümden oluşur.

  1. Adi Konkordato

  2. İflastan Sonra Konkordato

  3. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

  4. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,

Adi Konkordato Nedir?

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve başvuru yapmış sayılır.

Mahkemeye verilen konkordato projesine ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir.

Bu cetvelin içerisinde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66’ıncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları beyan edilir.

Aynı şekilde iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

En kritik nokta ise konkordato talebi üzerine icra mahkemesi, gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290’ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.

Başvuru mercii borçlunun teklifini, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığını araştırıp inceler. Borçlunun mal varlıklarının, borçların en az %50 ‘sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıkları ile uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Merciinin bilirkişiye başvurması gereklidir. İcra Dairesi Tetkik Mercii bilirkişinin yapacağı inceleme sonucunda; Konkordato süresi verilmesi için gereken şartları borçlunun taşımadığı sonucuna varırsa, konkordato başvurusu sonuçsuz kalır.

 

Borçlunun gerekli şartları taşıdığı tespit edilirse, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve borçluya komiser atanır. Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı taktirde 162’inci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

 

İflastan Sonra Konkordato Nedir?

 

İflasına hüküm verilmiş olan bir borçlu, mahkemeye konkordato teklifi sunarsa iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir.

 

Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir. Konkordatonun tasdiki halinde idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

 

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Nedir?

 

Malvarlığının terki yani malvarlığını karşılık göstermek suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını, konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu, konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilebilmektedir.

 

Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

 

Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Nedir?

 

Muaccel para borçlarını  yani hemen ödenmesi gereken borçları ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir.

 

309/m bendi ve 309/ü bendi maddelerinde geçen “projeden etkilenen alacaklılar” terimi, yeniden yapılandırma projesi ile alacakları, hakları veya menfaatleri yeniden yapılandırılacak alacaklıları ifade eder. “Gerekli çoğunluk” terimi, projeden etkilenip oylamaya katılan alacaklıların sayı itibarıyla en az yarısını aşan ve oy kullanan alacaklıların alacaklarının en az üçte ikisini oluşturan ve projenin kabulü için gerekli olan çoğunluğu ifade eder.

Projenin birden fazla alacaklı sınıfı içermesi hâlinde, her alacaklı sınıfının kendi içinde projeyi gerekli çoğunluk ile kabul etmiş olması gerekir.

Diğer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız.

Yorum yapın